Αποτελέσματα του προγράμματος

 • Διατροφικές συνήθειες

  +

  Σύσταση διατροφής

  Η σύσταση της διατροφής των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα απεικονίζεται στο παρακάτω γράφημα  * WHO 2003: Feeding and nutrition of infants and young children
  * Circulation 2005: Dietary Recommendations for Children and Adolescents: A Guide for Practitioners: Consensus statement from the American Heart Association.  Τα παιδιά που εξετάστηκαν στο πρόγραμμα:

  Είχαν μέση πρόσληψη ενέργειας 1596 θερμίδες ημερησίως.
  Τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια δεν είχαν διαφορές ως προς την πρόσληψη ενέργειας ή τη σύσταση της διατροφής τους.
  Η μέση πρόσληψη σε κορεσμένο λίπος (18.7%) ήταν πολύ μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη (<7%).

  Αποδοχή του μοντέλου της Μεσογειακής Διατροφής

  O βαθμός αποδοχής του προτύπου Μεσογειακής διατροφής από τα παιδιά του προγράμματος μετρήθηκε με τον δείκτη KIDMED* και παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα.


  *Ο δείκτης KIDMED αποτελείται από 16 ερωτήσεις που αφορούν σε διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορές βασιζόμενες στη Μεσογειακή διατροφή. Serra-Majem L. PHN 2003;7(7):931-935.


  Διατροφικές συνήθειες • Σωματική ανάπτυξη και Παχυσαρκία

  +

  Σωματική ανάπτυξη


  Τα παιδιά που εξετάστηκαν στο πρόγραμμα είχαν:
  μέση ηλικία 4.2 έτη και το 51.8% ήταν αγόρια
  μέσο σωματικό βάρος 18.4 κιλά και μέσο ύψος 105.1 εκατοστά


  Τα αγόρια
  σε σχέση με τα κορίτσια:

  ήταν κατά μέσο όρο ψηλότερα και βαρύτερα και
  είχαν σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό σωματικού λίπους


  Επιπολασμός παχυσαρκίας


  Περισσότερα από 2 στα 10 παιδιά βρέθηκε ότι είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα στην ηλικία των 4 ετών (σύμφωνα με το ΔΜΣ* τους).

  *Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) υπολογίζεται από τον τύπο: Βάρος(kg)/ Ύψος(m)2 και βάσει αυτού πραγματοποιείται η κατηγοριοποίηση των παιδιών σε ελλιποβαρή, φυσιολογικού βάρους, υπέρβαρα και παχύσαρκα.


  Περισσότερα από 1 στα 10 παιδιά βρέθηκε με αυξημένη περίμετρο μέσης*.


  * Η περίμετρος μέσης αποτελεί δείκτη εκτίμησης της κεντρικού τύπου παχυσαρκίας, που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερα στα παιδιά.


  Παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη παχυσαρκίας

  Διάφορα χαρακτηριστικά του παιδιού από τη σύλληψη έως και την προσχολική ηλικία, καθώς και χαρακτηριστικά των γονέων τους συσχετίστηκαν με την εμφάνιση της παχυσαρκίας κατά την προσχολική ηλικία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος βρέθηκε ότι:  Τα παιδιά έχουν αυξημένο κίνδυνο να είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα και να έχουν αυξημένη περίμετρο μέσης στην ηλικία των 4 ετών, αν η μητέρα τους ήταν υπέρβαρη ή παχύσαρκη πριν την εγκυμοσύνη.
  Tα παιδιά με μεγαλύτερο βάρος γέννησης έχουν υψηλότερο ΔΜΣ και περισσότερο σωματικό λίπος στα 4 έτη.

  Tα παιδιά που θήλασαν τουλάχιστον 3 μήνες, σε σχέση με αυτά που δε θήλασαν ποτέ, έχουν 33% μικρότερη πιθανότητα να έχουν αυξημένη περίμετρο μέσης στην προσχολική ηλικία.

  Τα παιδιά που εκτίθενται σε παθητικό κάπνισμα στην παιδική ηλικία έχουν αυξημένο κίνδυνο να είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα.  Τα παιδιά που παρακολουθούν περισσότερο από 3 ώρες τηλεόραση την ημέρα τις καθημερινές, έχουν επίσης υψηλότερο ΔΜΣ, περισσότερο σωματικό λίπος και κατά 74% μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν αυξημένη περίμετρο μέσης, συγκριτικά με τα παιδιά που δεν παρακολουθούν σχεδόν ποτέ τηλεόραση τις καθημερινές.
 • Αρτηριακή πίεση και Λιπίδια αίματος

  +

  Επιπολασμός υπέρτασης

  Η μέση συστολική πίεση των παιδιών ήταν 90mmHg και η μέση διαστολική 53mmHg.

  1 στα 20 παιδιά είχε υψηλές τιμές πίεσης. Υπερτασικά επίπεδα είχε το 1.6% των παιδιών, ενώ προϋπερτασικά το 3.2%, σύμφωνα με μετρήσεις που έγιναν σε μία επίσκεψη.
  • Τα παιδιά είχαν αυξημένες τιμές πίεσης κυρίως λόγω της συστολικής πίεσης.
  • Πολύ σημαντικό για την επιβεβαίωση των υψηλών τιμών της πίεσης είναι η επανάληψη

  μετρήσεων σε διαφορετικές επισκέψεις. Γι’ αυτό το λόγο, τα παιδιά που στην πρώτη επίσκεψη είχαν υπερτασικά επίπεδα για συστολική ή/και για διαστολική πίεση, κλήθηκαν να επαναλάβουν τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης σε τρεις επιπλέον επισκέψεις όπου και διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητά τους (11 στα 12 παιδιά) δεν συνέχιζε να έχει υπερτασικά επίπεδα.  Παράγοντες που σχετίζονται με υψηλή αρτηριακή πίεση στα παιδιά

  Τα πρόωρα παιδιά εμφανίζουν υψηλότερη συστολική πίεση.
  Τα πρωτότοκα παιδιά έχουν υψηλότερη διαστολική πίεση σε σχέση με τα παιδιά επόμενων γεννήσεων.
  Τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά έχουν υψηλότερη συστολική πίεση κατά 3.4mmHg και υψηλότερη διαστολική κατά 1.1mmHg σε σχέση με τα παιδιά φυσιολογικού βάρους, ανεξάρτητα από το φύλο, το ύψος του παιδιού, την προωρότητα και άλλους παράγοντες κινδύνου.
  Υψηλότερος ΔΜΣ της μητέρας τόσο πριν την εγκυμοσύνη αλλά και στην ηλικία των 4 ετών του παιδιού, σχετίζεται με υψηλότερες τιμές πίεσης στα παιδιά στην ηλικία των 4 ετών. Αυτή η σχέση οφείλεται κυρίως στο πλεονάζον βάρος που έχουν τα παιδιά υπέρβαρων ή παχύσαρκων μητέρων.


 • Επιπολασμός παθολογικών τιμών λιπιδίων αίματος

  +

  Τα λιπίδια που προσδιορίστηκαν στο αίμα των παιδιών είναι: η ολική χοληστερίνη, η HDL-χοληστερίνη, η LDL-χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια.

  • 3 στα 10 παιδιά βρέθηκε να έχουν παθολογική τιμή τουλάχιστον σε ένα από τα λιπίδια αίματος.
  Σε σχέση με τα κορίτσια, περισσότερα αγόρια είχαν παθολογικές τιμές ολικής χοληστερίνης.  Παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένες τιμές λιπιδίων


  Η έκθεση του παιδιού σε παθητικό κάπνισμα στην ηλικία των 4 ετών φαίνεται να αυξάνει την ολική του χοληστερίνη.
  Τα πιο ψηλά παιδιά είχαν υψηλότερα επίπεδα HDL-χοληστερίνης.
  Τα παιδιά που πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό είχαν χαμηλότερα επίπεδα HDL-χοληστερίνης.


  Παχυσαρκία, αρτηριακή πίεση και λιπίδια αίματος  25% των υπερτασικών παιδιών ήταν παχύσαρκα.

  17.4% των προϋπερτασικών παιδιών ήταν παχύσαρκα.

  • Τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά και τα παιδιά με αυξημένη περίμετρο μέσης  βρέθηκε να έχουν υψηλότερες τιμές πίεσης στην ηλικία των 4 ετών.

   Ωστόσο οι τιμές των λιπιδίων αίματος στα υπέρβαρα/παχύσαρκα παιδιά δε βρέθηκε να διαφέρουν με αυτές των παιδιών φυσιολογικού ΔΜΣ.    Πρόγραμμα

Ενημερωτικό Υλικό

Πρόσφατες δημοσιεύσειςΑυτός ο ιστότοπος έχει παραχθεί για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης παχυσαρκίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στο νομό Ηρακλείου Κρήτης» και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείο ή τις Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.