• Διατροφή

  +
  Η αξιολόγηση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών στην ηλικία των 4 ετών έγινε με τη χρήση ενός σταθμισμένου ημιποσοτικού ερωτηματολογίου συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων. Η μέτρηση της αποδοχής του μοντέλου της μεσογειακής διατροφής στην παιδική ηλικία έγινε με τη χρήση της σταθμισμένης κλίμακας KidMed.

  Η συμπλήρωση του διατροφικού ερωτηματολογίου έγινε με τηλεφωνική συνέντευξη στον γονέα/κηδεμόνα του παιδιού από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
 • Σωματική ανάπτυξη

  +

  Η αξιολόγηση της σωματικής ανάπτυξης των παιδιών στη ηλικία των 4 ετών, πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2011-Ιανουάριος 2013 σε χώρους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και σε δημόσια Κέντρα Υγείας στην επαρχία του νομού Ηρακλείου.

  Η συνάντηση με τα παιδιά και τους γονείς περιελάμβανε τις παρακάτω μετρήσεις/ διαδικασίες:


  Σωματική ανάπτυξη: Ύψος, βάρος και Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ). Από αυτά τα δεδομένα αξιολογήθηκε η σωματική ανάπτυξη ενός παιδιού σύμφωνα με τις αντίστοιχες καμπύλες ανάπτυξης: βάρος για ηλικία, ύψος για ηλικία και ΔΜΣ για ηλικία.

  Διάγνωση παιδικής παχυσαρκίας. Βάσει του ΔΜΣ πραγματοποιήθηκε η κατηγοριοποίηση των παιδιών σε ελλιποβαρή, φυσιολογικού ΔΜΣ, υπέρβαρα και παχύσαρκα.

  Περίμετρος μέσης, προκειμένου να εκτιμηθεί η κεντρικού τύπου παχυσαρκία.

  Δερματικές πτυχές: Με αυτή τη μέθοδο μετρήθηκε το υποδόριο λίπος σε 4 ανατομικά σημεία στο κάθε παιδί και, κατόπιν, με τη χρήση κατάλληλων εξισώσεων οι μετρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του ποσοστού λίπους στο σώμα, αλλά και της μάζας του σωματικού λίπους.

  Συμπληρωματικά συλλέχθηκαν δεδομένα που ήταν καταγεγραμμένα στα βιβλιάρια υγείας των παιδιών, όπως οι μετρήσεις του βάρους, ύψους και της περιμέτρου κεφαλής που είχαν πραγματοποιηθεί από τη γέννηση μέχρι την προσχολική ηλικία, στο πλαίσιο των τακτικών επισκέψεων των παιδιών στον παιδίατρό τους. Σκοπός ήταν η αξιολόγηση του ρυθμού ανάπτυξης έως και την παρούσα ηλικία των παιδιών. • Αρτηριακή πίεση και λιπίδια αίματος

  +

  Μέτρηση αρτηριακής πίεσης. Πραγματοποιήθηκαν πέντε διαδοχικές μετρήσεις σε κάθε παιδί και έπειτα υπολογίστηκε ο μέσος όρος της συστολικής και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης, καθώς και των παλμών ανά λεπτό.

  Μέτρηση βιοδεικτών παχυσαρκίας. Από το αίμα που συλλέχθηκε πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των λιπιδίων αίματος: ολική χοληστερίνη, LDL- χοληστερίνη, HDL- χοληστερίνη και τριγλυκερίδια.

 • Άλλοι Παράγοντες

  +

  Παράλληλα με την κλινική αξιολόγηση των παιδιών στα 4 έτη, πραγματοποιήθηκε προσωπική συνέντευξη στο γονέα. Σκοπός της συνέντευξης ήταν η λήψη πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό και τον τρόπο ζωής των παιδιών, την έκθεσή τους σε ορισμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες (έκθεση στον ήλιο, κατανάλωση νερού, κ.λ.π.), τον ύπνο τους, την απασχόλησή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας (τηλεθέαση, ημερήσιο χρόνο ενασχόλησης των γονέων με τα παιδιά, κ.λ.π.), καθώς και ορισμένα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά (εργασία γονέων, οικογενειακή κατάσταση και αριθμός παιδιών). Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα που είχαν συλλεχθεί κατά την κύηση, τον τοκετό και σε άλλες χρονικές στιγμές της ζωής του παιδιού (8η-10η εβδομάδα, 6 μηνών και 18 μηνών).